kod • słowa • emocje

blog Daniela Janusa

Pokoloruj sobie Europę!

19 stycznia 2011

To jest druga część minicyklu zapoczątkowanego artykułem o zipperach. Temat ten zaprezentowałem również podczas wystąpienia na spotkaniu Warszawa JUG. Dostępne są slajdy z tej prezentacji (uwaga: slajdy mają postać oskryptowanego HTML; należy je oglądać w Firefoksie lub którejś przeglądarce WebKitowej). Można również obejrzeć nagranie wideo wystąpienia, niestety ze słabą jakością dźwięku.

Problem

Jakiś czas temu zostałem poproszony o sporządzenie kilku mapek Europy pokolorowanych w różny sposób. Dostałem kilka zestawów danych, w których każdemu krajowi UE przypisana była jakaś liczba: im większa ta wartość, tym ciemniejszym odcieniem państwo miało być zaznaczone na mapce. Przykładowa pokolorowana mapka miała wyglądać tak:

Rozpocząłem od ściągnięcia łatwo edytowalnej mapy ze stron Wikimedia Commons, obliczyłem potrzebne intensywności kolorów dla pierwszego zestawu, uruchomiłem Inkscape i zabrałem się do kolorowania. Po półgodzinie żmudnego klikania zdałem sobie sprawę, że prościej i szybciej byłoby mi napisać programik w Clojure, który wygeneruje mapkę za mnie. Okazało się to zadaniem dość prostym: reszta tego postu będzie rekonstrukcją przedsięwziętych przeze mnie kroków.

SVG

Formatem źródłowego obrazka jest SVG. Wiedziałem, że to XML-owy otwarty format grafiki wektorowej, często widywałem na Wikipedii obrazy w tym formacie – jednak jego ręczna edycja to coś, z czym nie miałem do tej pory do czynienia. Szczęśliwie okazało się, że obrazek z mapkami ma prostą strukturę. Krzywa-obwiednia każdego kraju jest opisana elementem path, wyglądającym mniej więcej tak:

<path
 id="pl"
 class="eu europe"
 d="współrzędne kolejnych węzłów krzywej (bardzo dużo)" />

Warto zwrócić uwagę na atrybut id – jest to dwuliterowy skrót ISO-3166-1-ALPHA2 nazwy kraju. Na początku kodu obrazka znajduje się zresztą komentarz, który wyjaśnia użyte konwencje nazewnicze. Dysponowanie tak porządnie przygotowanymi danymi wejściowymi znakomicie ułatwiło mi pracę.

Jak się okazuje, SVG, podobnie jak HTML, używa stylów CSS do definiowania wyglądu elementów. Wszystko, co trzeba zrobić do nadania Polsce koloru czerwonego, to nadanie odpowiedniej wartości atrybutowi stylu fill:

<path
 id="pl"
 style="fill: #ff0000;"
 class="eu europe"
 d="współrzędne kolejnych węzłów krzywej (bardzo dużo)" />

Uzbrojeni w taką wiedzę, możemy rozpocząć pracę.

XML w Clojure

Podstawowym sposobem obsługi XML w Clojure jest wykorzystanie biblioteki clojure.xml, pozwalającej na parsowanie XML-a (na zasadzie DOM, tzn. do struktury w pamięci) oraz serializację, tzn. działanie w odwrotną stronę. Uruchommy więc REPL i zacznijmy od wczytania naszej mapki i sparsowania jej:

> (use 'clojure.xml)
nil
> (def m (parse "/home/nathell/eur/Blank_map_of_Europe.svg"))
[...dłuuugie oczekiwanie...]
Unexpected end of file from server
 [Thrown class java.net.SocketException]

Zaraz! Jaki znowu SocketException? Firefox wyświetla tę mapkę poprawnie, Chromium też, WTF? W tak świetnym języku, jakim jest Clojure, wszystko powinno działać od ręki?!

Cóż, język jest tak dobry, jak dobre są jego biblioteki – a jeśli chodzi o Clojure, można to rozwinąć: biblioteki Clojure są tak dobre, jak dobre są biblioteki Javy, których używają pod spodem. W tym wypadku natrafiliśmy na cechę standardowego (z pakietu javax.xml) parsera XML w Javie. Jest on restrykcyjny i stara się odrzucać dokumenty, które nie są poprawne (w sensie valid, a nie tylko well-formed). Jeśli tylko dany plik zawiera deklarację DOCTYPE, to parser javowy, a za nim clojure.xml/parse, próbuje ściągnąć z podanego adresu schemat DTD i zwalidować dokument według tego schematu. Jest to działanie z wielu względów niepożądane, zwłaszcza z punktu widzenia World Wide Web Consortium, bo to na serwerach tej organizacji przechowywane są schematy opisujące sieciowe standardy. Łatwo sobie wyobrazić, jak duży ruch sieciowy generują nadgorliwe parsery: traktuje o tym post na blogu W3C. Zapewne wielu programistów Javy zetknęło się kiedyś z tym problemem. Jest kilka rozwiązań; użyjemy najprostszego z nich, czyli po prostu... ręcznie usuniemy przeszkadzającą deklarację DOCTYPE.

> (def m (parse "/home/nathell/eur/bm.svg"))
#'user/m
> m
[...wiele ekranów liczb...]

No, tym razem udało się wczytać. Obejrzenie sparsowanej struktury jest utrudnione z uwagi na jej wielkość (można było się tego spodziewać: plik SVG waży ponad 0,5 MB!), ale z samego początku tego, co nam wypluwa REPL, widzimy, że jest to mapa. Zobaczmy, z jakich kluczy się składa:

> (keys m)
(:tag :attrs :content)

Jest to więc mapa o trzech polach: z nazw (albo z dokumentacji) można się domyślić, co zawierają. Pole :tag to nazwa elementu XML, :attrs jest mapą atrybutów tego elementu, a :content – sekwencją jego podelementów, z których każdy jest znów reprezentowany przez mapę o takiej samej strukturze (względnie przez napis, jeśli jest to element napisowy):

> (:tag m)
:svg
> (:attrs m)
{:xmlns "http://www.w3.org/2000/svg", :width "680", :height "520", :viewBox "1754 161 9938 7945", :version "1.0", :id "svg2"}
> (count (:content m))
68

Tak dla wprawki, spróbujmy zapisać sparsowaną reprezentację z powrotem jako XML. Funkcja emit powinna być w stanie to zrobić, ale wypisujekl ona XML na standardowe wyjście. Możemy użyć makra with-out-writer z pakietu clojure.contrib.io, aby zrzucić XML-a do pliku:

> (use 'clojure.contrib.io)
nil
> (with-out-writer "/tmp/a.xml" (emit m))
nil

Próbujemy otworzyć wynikowy obrazek w Firefoksie i...

Błąd parsowania XML: nieprawidłowo sformowany
Obszar: file:///tmp/a.xml
Numer linii: 15, kolumna 44: Updated to reflect dissolution of Serbia & Montenegro: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zirland
----------------------------------------------------------------------^

Argh! Wygląda na to, że znaleźliśmy błąd w clojure.xml: elementy zawierające ampersandy nie są poprawnie serializowane, przez co późniejsze parsowanie się nie powodzi. Zgłosimy ten błąd później, a teraz usuńmy znowu doraźnie wskazaną przez Firefoksa linijkę (możemy to bezpiecznie zrobić, bo to tylko komentarz). Jeśli teraz powtórzymy nasze dotychczasowe kroki, zobaczymy, że wygenerowany XML jest wreszcie poprawny.

Kolorujemy Polskę

Widzieliśmy wcześniej, że główny element XML w naszym pliku zawiera 68 podelementów. Zobaczmy, jakie one są – wystarczą nam tagi:

> (map :tag (:content m))
(:title :desc :defs :rect :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :path :g :path :path :g :path :path :path)

Jak dotąd jest świetnie. Wygląda na to, że wszystkie opisy krajów są bezpośrednio zawarte w głównym elemencie jako podelementy. Spróbujmy znaleźć Polskę:

> (count (filter #(and (= (:tag %) :path)
            (= ((:attrs %) :id) "pl"))
         (:content m)))
1

(Ten kawałek kodu wybiera z listy podelementów m takie, których tag to path, a wartość atrybutu id to "pl" i zwraca długość takiej podlisty). Spróbujmy teraz dodać do tego elementu atrybut style, zgodnie z tym, co powiedzieliśmy wcześniej. Ze względu na niezmienność struktur danych musimy zdefiniować nowy nadrzędny element, który będzie taki sam, jak m, z tym, że odpowiedniemu podelementowi ustawimy styl:

> (def m2 (assoc m
        :content
        (map #(if (and (= (:tag %) :path)
                (= ((:attrs %) :id) "pl"))
            (assoc % :attrs (assoc (:attrs %) :style "fill: #ff0000;"))
            %)
           (:content m))))
#'user/m2
> (with-out-writer "/tmp/a.svg" (emit m2))
nil

Otwieramy utworzony plik i widzimy mapkę z Polską zaznaczoną na czerwono. Hura!

Generalizacja

Uogólnimy trochę nasz kod. Napiszemy funkcję, która pokoloruje jedno państwo, dostając na wejściu element path (podelement svg):

(defn color-state
 [{:keys [tag attrs] :as element} colorize-fn]
 (let [state (:id attrs)]
  (if-let [color (colorize-fn state)]
   (assoc element :attrs (assoc attrs :style (str "fill:" color)))
   element)))

Jest to funkcja bardzo podobna do tej anonimowej, użytej powyżej w wywołaniu map, ale różni się w kilku szczegółach. Po pierwsze, bierze dwa argumenty. Jednym jest, jak powiedzieliśmy, element XML-owy (od razu rozbity na tag i attrs: więcej o takiej notacji, zwanej destructuring („dzielenie struktury”) można przeczytać w odpowiedniej części dokumentacji Clojure), a drugim... funkcja, która dostanie jako argument dwuliterowy kod państwa i zwróci HTML-owy opis jego koloru (lub nil, jeśli kolor dla tego państwa nie jest określony – color-state poradzi sobie z tym i zwróci element w stanie nienaruszonym).

Mając color-state, możemy łatwo napisać funkcję wyższego poziomu, która w jednym kroku przetworzy i zapisze XML:

(defn save-color-map
 [svg colorize-fn outfile]
 (let [colored-map (assoc svg :content (map #(color-state % colorize-fn) (:content svg)))]
  (with-out-writer out
   (emit colored-map))))

Testujemy:

> (save-color-map m {"pl" "#00ff00"} "/tmp/a.svg")
nil

Tym razem Polska jest zielona (jako argumentu color-state użyliśmy mapy kraj→kolor, bo mapy są w Clojure wołalne jak funkcje). Spróbujmy dorzucić niebieskie Niemcy:

> (save-color-map m {"pl" "#00ff00", "de" "#0000ff"} "/tmp/a.svg")
nil

Działa!

Problem z Wielką Brytanią

Zachęceni sukcesem, próbujemy kolorować różne kraje. Dla większości działa, ale Wielka Brytania jak była szara, tak jest, niezależnie od tego, czy podamy jej kod jako „uk”, czy jako „gb”. Zaglądamy jeszcze raz do źródła naszego obrazka. Komentarze na początku jak zwykle okazują się pomocne:

Certain countries are further subdivided the United Kingdom has gb-gbn for Great Britain and gb-nir for Northern Ireland. Russia is divided into ru-kgd for the Kaliningrad Oblast and ru-main for the Main body of Russia. There is the additional grouping #xb for the „British Islands” (the UK with its Crown Dependencies - Jersey, Guernsey and the Isle of Man)

Może więc trzeba podać „gb-gbn” i „gb-nir”, zamiast samego „gb”? Próbujemy i... też nie działa. Po chwili namysłu: no jasne! Nasze początkowe założenie, że wszystkie definicje krajów są bezpośrednimi podelementami path, okazuje się fałszywe. Trzeba to naprawić.

Dotychczas robiliśmy „płaską” transformację drzewa SVG: zamienialiśmy wszystkie podelementy elementu głównego i nic głębiej. Trzeba by zmienić wszystkie elementy path (i g, jeśli chcemy kolorować grupy takie jak Wielka Brytania), niezależnie od tego, jak głęboko siedzą w drzewie. Z pomocą przychodzi funkcja map-zipper z poprzedniego odcinka.

Zważywszy, że funkcja clojure.xml/zip-xml zwraca zipper działający na drzewach XML-owych, przepisujemy save-color-map jako:

(defn save-color-map
 [svg colorize-fn outfile]
 (let [colored-map (map-zipper #(color-state % colorize-fn) (fn [x] (#{:g :path} (:tag x))) (zip/xml-zip svg))]
  (with-out-writer out
   (emit colored-map))))

Tym razem Wielka Brytania już daje się pomalować.

Koloryzatory

Mamy już zautomatyzowany sam proces kolorowania, ale tłumaczenie konkretnych wartości liczbowych na RGB jest żmudne. W ostatniej części tego artykułu zobaczymy, jak je ułatwić: stworzymy funkcję zwracającą koloryzator, czyli funkcję nadającą się do przekazania jako argument do color-state i save-color-map (dotąd używaliśmy w tym celu map).

Zaczniemy od napisania funkcji tłumaczącej trójkę liczb na HTML-owy zapis RGB, będzie nam bowiem łatwiej pracować z liczbami całkowitymi niż napisami:

(defn htmlize-color
 [[r g b]]
 (format "#%02x%02x%02x" r g b))

Wstawmy jeszcze wywołanie htmlize-color w odpowiednim miejscu w color-state:

(defn color-state
 [{:keys [tag attrs] :as element} colorize-fn]
 (let [state (:id attrs)]
  (if-let [color (colorize-fn state)]
   (assoc element :attrs (assoc attrs :style (str "fill:" (htmlize-color color))))
   element)))

Wyobraźmy sobie teraz, że mamy tabelkę z wartościami liczbowymi dla państw, np. taką:

PaństwoWartość
Polska20
Niemcy15
Holandia30

Chcemy mieć funkcję, która przypisze każdemu krajowi kolor tym intensywniejszy, im większa wartość, przy czym intensywność ma być proporcjonalna do wartości. Dla większej ogólności załóżmy, że mamy daną parę kolorów, c1 i c2, i dla każdej ze składowych R, G i B danemu państwu przypisujemy taką wartość tej składowej, jaka jest odległość rozważanej wartości od najmniejszej wartości w naszym zestawie danych (oczywiście znormalizowana biorąc pod uwagę długości odpowiednich przedziałów).

Brzmi to zagmatwanie, ale mam nadzieję, że na przykładzie będzie widać lepiej. Tak wygląda implementacja clojurowa powyższej funkcji:

(defn make-colorizer
 [dataset ranges]
 (let [minv (apply min (vals dataset))
    maxv (apply max (vals dataset))
    progress (map (fn [[min-col max-col]] (/ (- max-col min-col) (- maxv minv))) ranges)]
  (into {}
     (map (fn [[k v]] [(.toLowerCase k) (map (fn [progress [min-color _]] (int (+ min-color (* (- v minv) progress)))) progress ranges)])
        dataset))))

Zobaczmy, jak działa na naszych przykładowych danych:

> (make-colorizer {"pl" 20, "de" 15, "nl" 30} [[0 255] [0 0] [0 0]])
{"pl" (85 0 0), "de" (0 0 0), "nl" (255 0 0)}

Drugi argument oznacza, że składowa czerwona koloru ma się zmieniać od 0 do 255, a zielona i niebieska mają pozostać stałe (na poziomie 0).

Tak jak żądaliśmy, Niemcy wychodzą najciemniejsze (bo mają najmniejszą wartość), Holandia najjaśniejsza (bo ma największą wartość), a Polska jest w 1/3 jasności między Niemcami a Holandią (bo 20 jest w 1/3 drogi między 15 a 30).

Podsumowanie

Aplikację stworzoną w tym artykule można dalej rozwijać w wielu kierunkach. Można stworzyć jej wersję sieciową (jak się do tego zabrać -- opowiedziałem w skrócie na spotkaniu Warszawa JUG). Można pisać różne koloryzatory, np. dyskretny (stałe wartości dla różnych podprzedziałów wejściowego przedziału danych) albo „temperaturowy” (płynnie przechodzący od błękitu do czerwieni przez biel: trzeba w tym celu przejść przez przestrzeń kolorów HSV).

A jaki Wy macie pomysł na rozwinięcie przykładu? Zapraszam do komentowania i eksperymentowania! Dla tych, którym się nie chce przeklejać kodu do REPL, kompletne źródło działające z Leiningenem umieszczam na GitHub. Forki będą bardzo mile widziane.